تیم ما بهترین طراحان ما

زهرا اکبری

سرپرست بازاریابی

محمد جوادی

معاون رئیس جمهور

شیوا قربانی

استخدام مدیر

سعدی محمدی

مشاور