آدرس

آمل – دانشگاه آزاد آیت ا… آملی – ساختمان بین الملل – مرکز رشد واحد های فناور – طبقه اول

تلفن

09126435336